Přijímací řízení

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obor HOTELNICTVÍ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obor KADEŘNÍK

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o., Čs. armády 274/55, 500 03 Hradec Králové, vyhlašuje přijímací řízení do denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do oborů: 

1) RVP 65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20.

2) RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Multimediální a propagační tvorba

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20.

Nezbytné předpoklady pro přijetí uchazeče ke vzdělávání:

 • prokázání zdravotní způsobilosti ke studiu u vybraného oboru u oboru Hotelnictví
 • doklad o splnění povinné školní docházky, nebo úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se uplatněním zápisového lístku
 • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU, na území ČR

Jednotná kritéria a způsob hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

Pro studijní obory Hotelnictví a Ekonomika a podnikání:

 • hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury - max. 50 bodů
  hodnocení jednotné přijímací zkoušky z matematiky - max. 50 bodů
 • hodnocení průměrného prospěchu z 2. pol. 8. ročníku ZŠ ze všech předmětů - max. 20 bodů

Maximálně možný bodový zisk uchazeče v rámci přijímacího řízení je 120 bodů.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 83%.

Škola u cizince prověří komisionálně (pohovorem) znalost českého jazyka, která je pro vzdělávání v daném oboru potřebná. Výsledné hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a)
Takový uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného hodnocení.

Školní přijímací zkouška se nekoná.
V případě, že počet podaných přihlášek do oboru převýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, budou přihlášení uchazeči přijati v pořadí dle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů:
a) lepší prospěch z ANJ ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
b) lepší průběrný prospěch dosažený ve 2. pololetí  8. ročníku ZŠ ze všech vyučovacích předmětů
c) lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z CJL
d) lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z MAT
e) lepší prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z CEJ, pak MAT

Po obdržení přihlášky ke studiu obdrží každý uchazeč podrobné informace o organizaci přijímacího řízení a pozvánku k Jednotné přijímací zkoušce.

3) RVP 69-51-H/01 Kadeřník, ŠVP Kadeřník

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20.  

Nezbytné předpoklady pro přijetí uchazeče ke vzdělávání:

 • prokázání zdravotní způsobilosti ke studiu u vybraného oboru
 • doklad o splnění povinné školní docházky, nebo úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se uplatněním zápisového lístku
 • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU, na území ČR
   

Jednotná kritéria a způsob hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

Jednotná ani školní přijímací zkouška se nekoná.

V případě, že počet podaných přihlášek do oboru převýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, budou přihlášení uchazeči přijati v pořadí dle data odevzdání Zápisového lístku a podpisu Smlouvy o studiu do naplnění kapacity oboru.
Škola u cizince prověří komisionálně (pohovorem) znalost českého jazyka, která je pro vzdělávání v daném oboru potřebná. Výsledné hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a) 

Po obdržení přihlášky ke studiu obdrží každý uchazeč podrobné informace o organizaci přijímacího řízení.

Hradec Králové 2. ledna 2023

PaedDr. Petr Hájek
ředitel školy