Přijímací řízení

Z důvodu naplnění kapacity oboru Kadeřník bylo přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 ukončeno.

Z důvodu naplnění kapacity oboru Ekonomika a podnikání bylo přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 ukončeno.

VÝSLEDKY přijímacího řízení oboru HOTELNICTVÍ

VÝSLEDKY přijímacího řízení oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

VÝSLEDKY přijímacího řízení oboru KADEŘNÍK 

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obor HOTELNICTVÍ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obor KADEŘNÍK

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o., Čs. armády 274/55, 500 03 Hradec Králové, vyhlašuje přijímací řízení do denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oborů: 

1) RVP 65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60.

2) RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Multimediální a propagační tvorba

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

Nezbytné předpoklady pro přijetí uchazeče ke vzdělávání:

 • prokázání zdravotní způsobilosti u oborů Hotelnictví
 • doložení splnění povinné školní docházky, nebo úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se uplatněním zápisového lístku
 • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU, na území ČR

Jednotná kritéria a způsob hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

Pro studijní obory Hotelnictví a Ekonomika a podnikání:

 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury - max. 50 bodů
  Hodnocení jednotné přijímací zkoušky z matematiky - max. 50 bodů
 • Hodnocení průměrného prospěchu z 2. pol. 8. ročníku ZŠ ze všech předmětů - max. 20 bodů
 • Hodnocení vhodných schopností, vědomostí a zájmů uchazeče - max. 10 bodů

Maximálně možný bodový zisk uchazeče v rámci přijímacího řízení je 130 bodů.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 77%.

Škola u cizince prověří komisionálně (pohovorem) znalost českého jazyka, která je pro vzdělávání v daném oboru nezbytná. Výsledné hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a)
Uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného hodnocení.

Školní přijímací zkouška není stanovena.
V případě, že počet podaných přihlášek do oboru převýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, budou přihlášení uchazeči přijati v pořadí dle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

3) RVP 69-51-H/01 Kadeřník, ŠVP Kadeřník

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20.  

Nezbytné předpoklady pro přijetí uchazeče ke vzdělávání:

 • prokázání zdravotní způsobilosti
 • doložení splnění povinné školní docházky, nebo úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se uplatněním zápisového lístku
 • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU, na území ČR
   

Jednotná kritéria a způsob hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

Jednotná ani školní přijímací zkouška se nekoná.

V případě, že počet podaných přihlášek do oboru převýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, budou přihlášení uchazeči přijati v pořadí dle data došlých přihlášek do naplnění kapacity oboru.
Škola u cizince prověří komisionálně (pohovorem) znalost českého jazyka, která je pro vzdělávání v daném oboru nezbytná.

Hradec Králové 1. ledna 2022

PaedDr. Petr Hájek
ředitel školy