Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o., Čs. armády 274/55, 500 03 Hradec Králové, vyhlašuje přijímací řízení do denní formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do oborů: 

1) RVP 65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 80.

2) RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Multimediální a propagační tvorba

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60.

3) RVP 69-51-H/01 Kadeřník, ŠVP Kadeřník

Z důvodu zcela naplněné kapacity oboru se pro školní rok 2021/2022 přijímací řízení NEKONÁ.

Žáky budeme opět do 1. ročníku přijímat až pro školní rok 2022/2023.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o., Čs. armády 274/55, 500 03 Hradec Králové, vyhlašuje dnem 20. května 2021 přijímací řízení do denní formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do oborů: 

  • RVP 65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch
  • RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Multimediální a propagační tvorba

Nezbytné předpoklady pro přijetí uchazeče ke vzdělávání:

  • Prokázání zdravotní způsobilosti u oborů Hotelnictví
  • Doložení splnění povinné školní docházky, nebo úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se uplatněním zápisového lístku
  • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU, na území ČR

Kritéria hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

Maximálně možný bodový zisk uchazeče v rámci přijímacího řízení je 100 bodů pro studijní obory Hotelnictví a Ekonomika a podnikání.

  • Hodnocení školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury - max. 50 bodů
  • Hodnocení průměrného prospěchu z 1. pol. 8. ročníku ZŠ ze všech předmětů - max. 30 bodů
  • Hodnocení vhodných schopností, vědomostí a zájmů uchazeče - max. 20 bodů

Škola u cizince prověří komisionálně (pohovorem) znalost českého jazyka, který je pro vzdělávání, v daném oboru nezbytný.

V případě, že počet podaných přihlášek do oboru nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů, budou přihlášení uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.

Hradec Králové 20. ledna 2021

PaedDr. Petr Hájek
ředitel školy