Stipendium

       Cílem „Stipendijního řádu“ je podpořit zájem žáků o studium a motivovat je k dosahování nadprůměrných výsledků při vzdělávání.

     Prospěchové stipendium

 • poskytuje se za prospěch v prvním i druhém pololetí každého ročníku

 • poskytuje se žákům, kteří:
   

  - splňují stanovené podmínky pro přiznání prospěchového stipendia

  - mají ukončenou klasifikaci v řádném termínu

  - jsou hodnoceni ze všech vyučovaných předmětů

  - na vysvědčení dosáhli hodnocení prospěchu s vyznamenáním

  - nekonají v aktuálním klasifikačním období opravné zkoušky

  - nemají neomluvenou absenci

  - nemají v daném klasifikačním období výchovné opatření, počínaje důtkou třídního učitele

  - nemají sníženou známku z chování a řádně plní své studijní povinnosti

  Stanovení výše stipendia dle průměrného prospěchu v Kč.

  1,00 ....................... 2.500,--

  1,01 - 1,20 ............. 2.000,--

  1,21 - 1,30 .............. 1.500,--

  1,31 - 1,40 .............. 1.000,--

  1,41 - 1,50 ...............  500,--

  Rodinné stipendium

  Studují-li na škole dvojčata, jedno z nich je zcela osvobozeno od platby školného.

  Studují-li na škole postupně sourozenci, mladší z nich hradí pouze polovinu školného.