Historie a současnost

Historie naší školy v ulici Československé armády v Hradci Králové se započala podstatně dříve než došlo k zahájení stavebních prací na samotné budově a než jsme se vůbec do této nové budovy nastěhovali.

Rok 1873

Okolo roku 1873 se v Rakousko-uherské monarchii začalo viditelně projevovat zaostávání řemesel za ostatními vyspělými státy, na což reagovala jednotlivá ministerstva monarchie zakládáním odborných škol.

Rok 1874

Roku 1874 je založena odborná škola pro kreslení a modelování, průmysl a průmyslové umění v Třebechovicích pod Orebem. Přesto, že škola byla původně určena především hrnčířům a kamnářům, bylo složení žáků značně rozmanité, od obuvníků a kožešníků přes sedláře a sklenáře až po truhláře a zámečníky.

Rok 1880

Škola se však potýkala s nedostatkem vyučovacích prostor, a proto byla roku 1880 přemístěna do Hradce Králové, kdy se mění název školy na Odbornou školu pro umělecké zámečnictví. Škola byla umístěna v prostorách nově zbudovaného objektu reálného gymnázia, nyní Střední zdravotnické školy v ulici Komenského.

Rok 1891

Časem však byla budova pro oba ústavy malá. Hradecké zastupitelstvo v roce 1891 rozhodlo, že pro umělecko-zámečnickou školu bude postavena nová budova.

Rok 1892 - 1896

Stavba objektu byla zahájena v roce 1892. Parcely na stavbu školy věnovalo město. Dne 14.7.1896 byla na schůzi zastupitelstva města Hradce Králové schválena „kolaudace školy zámečnické“. S přestěhováním začal věhlas školy podmíněný jejími nezpochybnitelnými úspěchy nabývat. Na počátku minulého století zažívá škola skutečná „zlatá léta“. Škola se stává jedním z prestižních odborných ústavů tohoto typu a její věhlas přesahuje i rámec střední Evropy.

V době vypuknutí I. světové války dochází k přeměně objektu školy na vojenský lazaret.

Rok 1918

Roku 1918 se v důsledku vzniku tříleté školy pro klempíře, kovotlačitele a instalatéry, která se stala součástí původní školy, změnil název na Státní odbornou školu pro umělecko-průmyslové zpracování kovů.

Rok 1926 - 1927

Na základě rozhodnutí ministerstva školství a osvěty v roce 1926 došlo k radikální reorganizaci školství v kraji, školy s různými obory se slučují a roku 1927 se opět mění název školy na Státní průmyslová škola v Hradci Králové.

Rok 1930

Vzhledem k reorganizaci se objevuje starý neduh, a to je nedostatek prostor pro výuku. Žáci jsou opět nuceni absolvovat výuku v náhradních prostorách. Po reorganizacích zůstává v objektu č.p. 274 pouze Živnostenská škola pokračovací. V roce 1930 je objekt adaptován pro Dívčí rodinnou školu v Hradci Králové.

Rok 1932 - 1949

Tato škola byla přes různé změny názvů - 1932 Městská odborná škola pro ženská povolání, 1942 Gewerbeschule für Frauen, Frauenerwerbsschule, 1949 Vyšší hospodářská škola, v témže roce zestátněna.

Rok 1950 - 1960

Od počátku padesátých let byla v budově umístěna Průmyslová škola chemická a objekt byl pro ni postupně upravován. Pro teoretickou výuku sloužilo především první poschodí, o přízemí se průmyslovka dělila s učňovskou školou. V suterénu byla vybudována laboratoř pro cvičení anorganické chemie, pro technologická cvičení a byl zde též sklad chemikálií. V druhém křídle suterénu byla kuchyně a školní jídelna. Sklad skla byl umístěn v přízemí, kde byla také laboratoř fyzikální chemie, používaná současně jako temná komora.

Rok 1960 - 1968

V budově sídlila od roku 1960 Střední ekonomická škola, v roce 1964 byla zřízena Státní jazyková škola, v roce 1968 Střední ekonomická škola J. Purkyně. A opět nastal problém s malou kapacitou objektu školy. V 70. letech vzniká utilitární dvorní přístavba objektu. Škola zůstala v objektu až do nového století, kdy byla přesunuta do původní obecné a měšťanské školy od Josefa Gočára, dříve ZŠ V Lipkách, areál Masarykových škol.

Rok 2010

V roce 2010 získala ve výběrovém řízení již opuštěnou budovu Hotelová škola v Třebechovicích pod Orebem, která se po 18 ti-letém působení přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor této nádherné historické budovy.

Rok 2011

Opravy značně zdevastovaných prostor vlastními silami trvaly pouhé dva roky tak, že od 1. září 2011 mohla Hotelová škola Hradec Králové zahájit výuku v „nové“ boudově 274/55 v Hradci Králové.

Rok 2014

Tak už jsme se zabydleli a vše funguje, jak má.

Rok 2015 - 2019

Stav stále trvá :-)

Rok 2020 - 2021

Všechny nás trápí COVID-19... Těšíme se, až se zase budeme moci vrátit do našeho příjemného školního prostředí.