Praxe - obor Ekonomika a podnikání

Praktická výuka je realizována formou učební a odborné praxe.

Učební praxe

Učební praxe probíhá převážně ve výukových prostorách školy, např. ve fotoateliéru, učebně výpočetní techniky, na dohodnutých akcích školy, nebo v terénu.

Učební praxe je zaměřena na realizaci praktických činností, které souvisí s výukou profilových předmětů v aktuálním ročníku konání učební praxe v rámci obsahových okruhů ekonomika, účetnictví a daně, obchodní činnost a odborného zaměření ŠVP - digitální fotografie, počítačová grafika, audiovizuální tvorba, atd.

Výuka je organizována tak, že žáci zpracují určité zadání či projekt (konkrétní úkol), a je-li to možné, sami ho následně realizují. (např.: vlastní portfolio, výstava, propagace produktu, realizace akce) Využívána je forma cvičení.

Za hodnocení praxe zodpovídá vyučující předmětu učební praxe. Součástí hodnocení je zohlednění schopností žáka přenést myšlenku a nápad do nějaké formy umělecké tvorby. Konkrétním výsledkem je pak práce či soubor prací z výše uvedených oblastí.

Odborná praxe

Odborná praxe probíhá individuálně na externích pracovištích v měsíci květnu příslušného školního roku. Žáci konají praxi ve vybraném provozu. Žáci mají možnost sami si navrhnout a dohodnout podmínky praxe s vybraným zařízením. O schválení návrhu pracoviště žáka rozhoduje před zahájením praxe pracovník pověřený vedením školy. Odborné praxe se účastní všichni žáci druhých a třetích ročníků na základě potvrzené smlouvy mezi školou a organizací v rozsahu 15 dnů, tj. celkem 120 hodin.

Pokud se žák nemůže v daném termínu odborné praxe z důvodu nemoci, úrazu či jiného závažného důvodu zúčastnit, vykoná tuto praxi v náhradním termínu v době hlavních školních prázdnin.
Po ukončení praxe žáci odevzdají „Záznam o provedené praxi“, který je dokladem o vykonání praxe. To je podmínkou pro ukončení ročníku a vydání ročníkového vysvědčení.