Přijímací řízení

RVP 69-51-H/01 Kadeřník
ŠVP Kadeřník

Studium je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

Termín 1. kola přijímacího řízení
První kolo přijímacího řízení bude zahájeno dnem 3. března 2021 a ukončeno dnem 30. dubna 2021.
Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy nejpozději do 1. března 2021.  

Termín 2. kola přijímacího řízení
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení zasílejte do 18. 6. 2021.

                                                                                 
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se nebude konat přijímací zkouška.


Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2021 řediteli školy.

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení přihlášku na dvě školy, uvede na obou přihláškách obě školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí.
Přihlášku na předepsaném tiskopisu lze zaslat poštou doporučeně na adresu školy, nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Součástí přihlášky je:
- potvrzení ZŠ o klasifikaci z posledních dvou ročníků (zpravidla 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ)
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
- doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Na přihlášce uvádějte kód: 69-51-H/01 Kadeřník.

Přihláška ke stažení zde

Kritéria přijímacího řízení

1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška není stanovena.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

Způsob hodnocení

Pokud v 1. kole přijímacího řízení splní jeho podmínky více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodují o jejich pořadí, do naplnění kapacity oboru, výsledky dle těchto kritérií:
1. studijní průměr ve 2. pololetí 8. ročníku ze všech předmětů
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem do 30. dubna 2021.

Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno v případě, že nebude v 1. kole přijímacího řízení naplněna předpokládaná kapacita oboru. Uchazeč na přihlášce ve 2. kole přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu. 

Obsah a kritéria dalších kol přijímacího řízení

1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška se ve 2. kole PŘ nekoná.
Přijímací řízení bude ukončeno v okamžiku naplnění kapacity studijního oboru. 

Další informace

Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči po obdržení jeho přihlášky ke studiu.
Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá. 
Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.
Odvolání k nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Pro odvolací řízení byla pro každý obor vzdělávání stanovena dvě volná místa.
Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 

VZOR Zápisového lístku ke stažení zde