Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Přijímací řízení

RVP 69-51-H/01 Kadeřník
ŠVP Kadeřník

Studium je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

Termín 1. kola přijímacího řízení
První kolo přijímacího řízení bude zahájeno dnem 3. února 2020 a ukončeno dnem 30. dubna 2020.
Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy nejpozději do 1. března 2020.  

Termín 2. kola přijímacího řízení
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení zasílejte do 12. 6. 2020.


1. kolo přijímacího řízení do oboru

                                                                                                                                        
RVP 69-51-H/01 Kadeřník / ŠVP Kadeřník

                                                     Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 se nebude konat přijímací zkouška.


Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2020 řediteli školy.

Součástí přihlášky je:
- potvrzení ZŠ o klasifikaci z posledních dvou ročníků (zpravidla 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ)
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
- doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení přihlášku na dvě školy, uvede na obou přihláškách obě školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí.
Přihlášku na předepsaném tiskopisu lze zaslat poštou doporučeně na adresu školy, nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Na přihlášce uvádějte kód: 69-51-H/01 Kadeřník.

Přihláška ke stažení zde

Kritéria přijímacího řízení

1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška není stanovena.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Do denní formy studia oboru Kadeřník může být přijato maximálně 30 uchazečů.

Způsob hodnocení

Pokud v 1. kole přijímacího řízení splní jeho podmínky více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodují o jejich pořadí, do naplnění kapacity oboru, výsledky dle těchto kritérií:
1. studijní průměr ve 2. pololetí 8. ročníku ze všech předmětů
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem do 30. dubna 2020.

Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno v případě, že nebude v 1. kole přijímacího řízení naplněna předpokládaná kapacita oboru. Uchazeč na přihlášce ve 2. kole přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu. 

Obsah a kritéria dalších kol přijímacího řízení

1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška se ve 2. kole PŘ nekoná.
Přijímací řízení bude ukončeno v okamžiku naplnění kapacity studijního oboru. 

Další informace

Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči po obdržení jeho přihlášky ke studiu.
Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá. 
Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.
Odvolání k nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Pro odvolací řízení byla pro každý obor vzdělávání stanovena dvě volná místa.
Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 

VZOR Zápisového lístku ke stažení zde.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS