Přijímací řízení

RVP 65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Studium je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Termín 1. kola přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení bude zahájeno dnem 3. března 2021 a ukončeno dnem 30. dubna 2021.
Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy nejpozději do 1. března 2021. 

Termín 2. kola přijímacího řízení
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení zasílejte do 18. 6. 2021.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Přihlášky

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2021 řediteli školy.
Přihlášku na předepsaném tiskopisu lze zaslat poštou dopručeně na adresu školy nebo odevzdat osobně v seretariátu školy. Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení přihlášku na dvě školy, uvede na obou přihláškách obě školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí.
 

Součástí přihlášky je:
- potvrzení ZŠ o klasifikaci z posledních dvou ročníků (zpravidla 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ)
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání vybraného oboru
- doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Na přihlášce uvádějte kód: 65-42-M/01 Hotelnictví

Přihláška ke stažení zde

První termín konání jednotné přijímací zkoušky 

 pondělí 12. dubna 2021
na škole uvedené v přihlášce o studiu na 1. místě

Druhý termín konání jednotné přijímací zkoušky

úterý 13. dubna 2021
na škole uvedené v přihlášce o studiu na 2. místě

Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky 

     Matematika a její aplikace – písemný test     

   Český jazyk a literatura – písemný test  

Kritéria přijímacího řízení         

1. výsledek jednotné přijímací zkoušky z CJL a MAT
2. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 
Školní přijímací zkouška není stanovena.

         Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.


Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení


Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno v případě, že nebude v 1. kole přijímacího řízení naplněna předpokládaná kapacita oboru. Uchazeč na přihlášce ve 2. kole přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu.

Obsah a kritéria dalších kol přijímacího řízení

1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Jednotná přijímací zkouška  ani školní přijímací zkouška se ve 2. kole PŘ nekoná.

Přijímací řízení bude ukončeno v okamžiku naplnění kapacity studijního oboru.

Další informace


Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jejího konání.

Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá.
Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.

Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

VZOR zápisového lístku ke stažení zde