Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Přijímací řízení

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Multimediální a propagační tvorba

Termín 1. kola přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení bude zahájeno dnem 1. února 2021 a ukončeno v dubnu 2021 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem. Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy nejpozději do 1. března 2021.

Termín 2. kola přijímacího řízení

Termín 2. kola přijímacího řízení bude vyhlášen pouze v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nedojde k naplnění předpokládaného počtu přijatých uchazečů. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení, v případě, že bude vyhlášeno, bude možné zasílat ode dne ukončení 1. kola přijímacího řízení, tj. po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Uchazeč na přihlášce ve 2. kole přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60. 

Upozornění

Ředitel školy rozhodl, že pokud počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů do studijního oboru, budou přihlášení uchazeči přijati ke studiu bez přijímací zkoušky. Tuto skutečnost pak oznámí uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup a to nejpozději do 8. března 2021.

Přihlášky

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2021 řediteli školy. Přihlášku na předepsaném tiskopisu lze zaslat poštou doporučeně na adresu školy nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy. Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení přihlášku na dvě školy, uvede na obou přihláškách obě školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí. 

Součástí přihlášky je:
 
- potvrzení ZŠ o klasifikaci z posledních dvou ročníků (zpravidla 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ)

- doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče
se speciálními vzdělávacími potřebami

- doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

- osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání

- doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona

- žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky
 

Na přihlášce uvádějte kód: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání


Přihláška ke stažení zde.

1. kolo přijímacího řízení 
Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

Termín konání ŠPZ:

Termín konání ŠPZ je ve čtvrtek 15. dubna 2021. Účastní se ho všichni přihlášení uchazeči. 

Pozvánku ke konání školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jejího konání.

Obsah a forma školní přijímací zkoušky
1. Český jazyk a literatura – písemný test


Kritéria přijímacího řízení v případě, kdy se bude konat školní přijímací zkouška
1. výsledek školní přijímací zkoušky z CJL
2. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

3. osobní pohovor - skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Bodové hodnocení
1. Hodnocení školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury - max. 50 bodů
2. Hodnocení průměrného prospěchu z 1. pol. 8. ročníku ZŠ ze všech předmětů - max. 30 bodů
3. Hodnocení vhodných schopností, vědomostí a zájmů uchazeče - max. 20 bodů
Maximálně možný bodový zisk uchazeče v rámci přijímacího řízení je 100 bodů.

Kritéria přijímacího řízení v případě, kdy se nebude konat školní přijímací zkouška
1. Včasné odevzdání správně vyplněné „Přihlášky ke studiu“ a výše uvedených „Součástí přihlášky“
2. Včasné odevzdání „Zápisového lístku“
3. Uzavření „Smlouvy o studiu“

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení v případě, kdy se bude konat školní přijímací zkouška 

1. Výsledky školní přijímací zkoušky budou vyhodnoceny nejpozději do 28. dubna 2021.
2. Do 2 pracovních dnů pak bude zveřejněno pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče pod registračním číslem.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zasláno na adresu zákonného zástupce uchazeče poštou.

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení v případě, kdy se bude konat školní přijímací zkouška 

Výsledky se nevyhodnocují.

Zápisový lístek

Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělávání v dané střední škole potvrdí odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Od tohoto dne běží lhůta pro podání odvolání.

Zpětvzetí ZL není možné, s výjimkou těchto případů:
1. pokud uchazeč bere ZL zpět pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné
2. pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že ZL uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou

Dokladem pro vydání ZL zpět je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor bez talentové zkoušky.

VZOR zápisového lístku ke stažení zde

2. kolo přijímacího řízení

Obsah a kritéria hodnocení
1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška se nekoná.

MŠMT upozorňuje, že z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření, nebo karantény, může určit jiné termíny, lhůty, nebo odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání.


Přípravný kurz na ŠPZ

Pro zájemce, kteří na naši školu podali přihlášku ke studiu, organizujeme „Přípravný kurz na ŠPZ“ z českého jazyka a literatury.

Termín kurzu: středa 24. března 2021

Na přípravný kurz je nutno se přihlásit nejpozději do 19. března 2021.

Přihlášku zájemce obdrží e-mailem na adresu uvedenou na přihlášce ke studiu s podrobnými informace o jeho organizaci.

Obsah kurzu:
- seznámení se s prostředím konání ŠPZ
- seznámení se s organizací ŠPZ a strategií práce s texty
- seznámení se s typovými úlohami ŠPZ – praktická činnost
- vyzkoušení si testů „nanečisto“ a jejich vyhodnocení
 

V případě, že se z důvodu počtu obdržených přihlášek nebude konat školní přijímací zkouška, přípravný kurz organizovat nebudeme.

Hradec Králové 20. ledna 2021

PaedDr. Petr Hájek

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS