Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Přijímací řízení

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Multimediální a propagační tvorba

Studium je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Termín 1. kola přijímacího řízení
První kolo přijímacího řízení bude zahájeno dnem 3. února 2020 a ukončeno dnem 15. června 2020.
Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy nejpozději do 1. března 2020. 

Termín 2. kola přijímacího řízení
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení zasílejte do 19. 6. 2020.

1. kolo přijímacího řízení do oboru

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2020 řediteli školy.

Součástí přihlášky je:
- potvrzení ZŠ o klasifikaci z posledních dvou ročníků (zpravidla 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ) 
- doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení přihlášku na dvě školy, uvede na obou přihláškách obě školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí.
Přihlášku na předepsaném tiskopisu lze zaslat poštou doporučeně na adresu školy nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Na přihlášce uvádějte kód: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

Přihláška ke stažení zde.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

pondělí 8. června 2020
na škole uvedené v přihlášce o studiu na 1. místě

Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky

Matematika a její aplikace – písemný test   8.30 - 10.15 hod.

                                                                                           8.30 - 10.40 hod. (pro žáky s SVP)
Český jazyk a literatura – písemný test     10.55 - 12.25 hod.

                                                                                           11.20 - 13.10 hod. (pro žáky se SVP)
 

                                                        Kritéria přijímacího řízení

1. výsledek jednotné přijímací zkoušky z CJL a MAT
2. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 
Školní přijímací zkouška není stanovena.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů


Do denní formy studia oboru Multimediální a propagační tvorba může být přijato maximálně 30 uchazečů.


Způsob hodnocení

1. Udělené body za výsledek v testu z CJL – maximální možný počet je 50 bodů
2. Udělené body za výsledek v testu z MAT – maximální možný počet je 50 bodů.

3. Udělené body za prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ – maximální možný počet je 20 bodů.
4. Udělené body za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – maximální možný počet je 10 bodů.
Maximálně možný počet získaných bodů uchazeče za všechna hodnotící kritéria přijímacího řízení je 130 bodů.

Pokud v 1. kole přijímacího řízení splní jeho podmínky více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodují o jejich pořadí výsledky hodnocení dle těchto kritérií:
1. výsledek částí jednotné přijímací zkoušky – počet získaných bodů z CJL
2. výsledek částí jednotné přijímací zkoušky - počet získaných bodů z MAT
3. studijní průměr ve 2. pololetí 8. ročníku ze všech vyučovacích předmětů
4. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 
Hodnotící kritéria pro všechny tři oblasti hodnocení obdrží každý uchazeč jako součást pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. 

                                            V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí lepší:
 
1. výsledek jednotné přijímací zkoušky z CJL
2. výsledek jednotné přijímací zkoušky z MAT
3. studijní průměr ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ ze všech vyučovacích předmětů
4. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z českého jazyka
5. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z anglického jazyka 
6. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z matematiky 

                                                     Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tzn. do 16. června 2020.

Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno v případě, že nebude v 1. kole přijímacího řízení naplněna předpokládaná kapacita oboru. Uchazeč na přihlášce ve 2. kole přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu.

Obsah a kritéria dalších kol přijímacího řízení

1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška se ve 2. kole PŘ nekoná.

Přijímací řízení bude ukončeno v okamžiku naplnění kapacity studijního oboru.

Další informace

Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jejího konání.

Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá. 
Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepříjetí nelze v r. 2020 podat.

Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 23.6.2020 ode dne oznámení rozhodnutí.

VZOR Zápisového lístku ke stažení zde

 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS