Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Na naší škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatné konzultační a poradenské služby žákům, jejich rodičům i pedagogickým pracovníkům školy v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště se skládá z následujících členů:

Výchovný poradce: Mgr. Alena Svobodová

Kontakt: alena.svobodova@hotelovka.cz, telefon: 720 051 203

Konzultační hodiny: úterý 15.15 – 16.00 hod.


Metodik prevence:
Mgr. Kateřina Hana Hájková

Kontakt: katerina.hajkova@hotelovka.cz, telefon: 603 275 299

Konzultační hodiny: úterý 15.15 – 16.00 hod.

 

Poradenské služby jsou zaměřeny zejména na:

Ø  prevenci školní neúspěšnosti

Ø  poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a
           vyhodnocování účinnosti zvolených opatření

Ø  prevenci záškoláctví

Ø  pomoc žákům - cizincům, žákům z odlišného kulturního prostředí a žákům 
           s odlišnými životními podmínkami

Ø  kariérové poradenství

Ø  podporu vzdělávání žáků nadaných

Ø  péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu
           pro přijímání kulturních a jiných odlišností

Ø  spolupráci při řešení výukových, výchovných a jiných problémů

Ø  individuální intervenci pro žáky a rodiče ve studijních, osobních i rodinných problémech

Ø  včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

Ø  předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

Ø  průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

Ø  metodickou podporu učitelům

Ø  komunikaci a spolupráci mezi školou a zákonnými zástupci žáků

Výchovný poradce a metodik prevence spolupracují s třídními učiteli, vedením školy, dalšími pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci žáků a v případě potřeby i se školskými poradenskými zařízeními.

Klademe důraz na diskrétnost a ochranu osobních údajů.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS