Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Přijímací řízení - RVP 65-42-M/01 Hotelnictví

RVP 65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Studium je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Termín 1. kola přijímacího řízení
První kolo přijímacího řízení bude zahájeno dnem 4. února 2019 a ukončeno dnem 30. dubna 2019.
Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy nejpozději do 1. března 2019. 
Na přihlášce uvádějte kód: 65-42-M/01 Hotelnictví (přihláška ke stažení zde).

Termín 2. kola přijímacího řízení
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení zasílejte do 14. 6. 2019.

1. kolo přijímacího řízení do oboru
RVP 65-42-M/01 Hotelnictví / ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2019 řediteli školy.

Součástí přihlášky je:
- potvrzení ZŠ o klasifikaci z posledních dvou ročníků (zpravidla 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ)
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání vybraného oboru
- doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení přihlášku na dvě školy, uvede na obou přihláškách obě školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí.
Přihlášku na předepsaném tiskopisu lze zaslat poštou doporučeně na adresu školy nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Na přihlášce uvádějte kód: 65-42-M/01 Hotelnictví.

Přihláška ke stažení zde.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

1. termín – pátek 12. dubna 2019
na škole uvedené v přihlášce o studiu na 1. místě

2. termín – pondělí 15. dubna 2019
na škole uvedené v přihlášce o studiu na 2. místě

Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky
Český jazyk a literatura – písemný test
Matematika a její aplikace – písemný test

                                                                         Kritéria přijímacího řízení

1. výsledek jednotné přijímací zkoušky z CJL a MAT
2. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 
Školní přijímací zkouška není stanovena.

         Předpokládaný počet přijímaných uchazečů


Do denní formy studia oboru Hotelnictví a cestovní ruch může být přijato maximálně 60 uchazečů.


Způsob hodnocení

1. Udělené body za výsledek v testu z CJL – maximální možný počet je 50 bodů
2. Udělené body za výsledek v testu z MAT – maximální možný počet je 50 bodů.

3. Udělené body za prospěch ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ – maximální možný počet je 20 bodů.
4. Udělené body za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – maximální možný počet je 10 bodů.
Maximálně možný počet získaných bodů uchazeče za všechna hodnotící kritéria přijímacího řízení je 130 bodů.

Pokud v 1. kole přijímacího řízení splní jeho podmínky více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodují o jejich pořadí výsledky hodnocení dle těchto kritérií:
1. výsledek částí jednotné přijímací zkoušky – počet získaných bodů z CJL
2. výsledek částí jednotné přijímací zkoušky - počet získaných bodů z MAT
3. studijní průměr ve 2. pololetí 8. ročníku ze všech vyučovacích předmětů
4. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 
Hodnotící kritéria pro všechny tři oblasti hodnocení obdrží každý uchazeč jako součást pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. 

                                                       V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí lepší:

1. výsledek jednotné přijímací zkoušky z CJL
2. výsledek jednotné přijímací zkoušky z MAT
3. studijní průměr ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ ze všech vyučovacích předmětů
4. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z českého jazyka
5. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z anglického jazyka 
6. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z matematiky 

                                                              Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tzn. do 30. dubna 2019.

                                             Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno v případě, že nebude v 1. kole přijímacího řízení naplněna předpokládaná kapacita oboru. Uchazeč na přihlášce ve 2. kole přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu. 

                                                          Obsah a kritéria dalších kol přijímacího řízení

1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška se ve 2. kole PŘ nekoná.

Přijímací řízení bude ukončeno v okamžiku naplnění kapacity studijního oboru.

                                                                              Další informace

Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem jejího konání.

Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá. 
Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.

Odvolání k nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pro odvolací řízení byla pro každý obor vzdělávání stanovena dvě volná místa.

Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

VZOR Zápisového lístku ke stažení zde


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS