Volejte (Po-Pa 8:00 - 15:00) 495 592 288

Přijímací řízení - RVP 65-42-M/01 Hotelnictví

1. kolo přijímacího řízení

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2018 řediteli školy.

Součástí přihlášky je:

- potvrzení ZŠ o klasifikaci z posledních dvou ročníků (zpravidla 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ)

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

- doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení přihlášku na dvě školy, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělávání, v tomtéž pořadí.

Přihlášku na předepsaném tiskopisu lze zaslat poštou doporučeně na adresu školy nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Na přihlášce uvádějte kód: 65-42-M/01 Hotelnictví

Přihláška ke stažení zde

Termín 1. kola přijímacího řízení

1. února 2018 – 27. dubna 2018

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

1. termín – čtvrtek 12. dubna 2018

2. termín – pondělí 16. dubna 2018

Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky

Český jazyk a literatura – písemný test

Matematika a její aplikace – písemný test

Kritéria přijímacího řízení

1. výsledek jednotné přijímací zkoušky z CEJ a MAT
2. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Školní přijímací zkouška není stanovena.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Do denní formy studia oboru Hotelnictví a cestovní ruch může být přijato maximálně 60 uchazečů.

Způsob hodnocení

Pokud v 1. kole přijímacího řízení splní jeho podmínky více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodují o jejich pořadí výsledky hodnocení dle těchto kritérií:

1. výsledek částí jednotné přijímací zkoušky – počet získaných bodů z CEJ

2. výsledek částí jednotné přijímací zkoušky - počet získaných bodů z MAT

3. studijní průměr ve 2. pololetí 8. ročníku ze všech předmětů

4. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

Hodnotící kritéria pro všechny tři oblasti hodnocení obdrží každý uchazeč jako součást pozvánky k přijímací zkoušce.

Bodové hodnocení:

Za jednotnou přijímací zkoušku                                        max. 100 bodů

Za studijní výsledky z předchozího vzdělávání                  max.   21 bodů

Za další skutečnosti …………                                               max.   21 bodů

Maximální možný počet získaných bodů v přijímacím řízení je 142 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí lepší:

1. výsledek části jednotné přijímací zkoušky z CEJ

2. výsledek části jednotné přijímací zkoušky z MAT

3. studijní průměr ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ ze všech předmětů

4. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z českého jazyka

5. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z anglického jazyka

6. hodnocení ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ z matematiky

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tzn.: v době do 28. dubna 2018.

Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno v případě, že nebude v 1. kole naplněna předpokládaná kapacita oboru.

Uchazeč na přihlášce ve 2. kole přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu.

Obsah a kritéria dalších kol přijímacího řízení:

1. studijní výsledky na vysvědčení z předchozího vzdělávání
2. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška se nekoná.

Přijímací řízení bude ukončeno v okamžiku naplnění kapacity studijního oboru.

Další informace:

Pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem jejího konání.

Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá.
Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.

Odvolání k nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pro odvolací řízení byla pro každý obor vzdělávání stanovena dvě volná místa.

Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

VZOR Zápisového lístku ke stažení zdeHighslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS